CO JE EXERCICIE?

Exercicie (duchovní cvičení)

Tento termín znamená několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kursu), který vede zpravidla kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení po celou dobu kursu, přednáškách vedoucího kursu a společných bohoslužbách.
Již v dávných dobách se křesťané odebírali podle Ježíšova příkladu na osamělá místa, aby zde určitý čas prožívali intenzivním způsobem v samotě s Bohem. Ve středověku měly mnohé kláštery pro tento účel uzpůsobené pokoje a někdy "poustevny". V 16. století dal nový podnět k duchovním cvičením sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu. Napsal knihu s názvem "Exercitia spiritualia" (Duchovní cvičení), ve které popsal tuto asketickou praxi, mající postupný metodický průběh, a hlavně ji svěřil zkušenému duchovnímu vedení. Duchovní cvičení mohou trvat tři dny nebo týden, ale podle svatého Ignáce také celý měsíc. Kodex kanonického práva (CIC) je u duchovních předpokládá každoročně. Exercicie však hojně absolvují i laici a v poslední době se zvyšuje zájem o pobyty v exercičních střediscích s duchovním zaměřením. Programy jsou přizpůsobené potřebám účastníků a výjimku netvoří ani partnerské páry nebo rodiny s dětmi. Víkend nebo dovolená v klášteře patří stále častěji k psychohygienické praxi současných lidí.

Ignaciánské exercicie trvají 30 dní, ale z praktických důvodů jsou rozděleny do čtyř týdnů, které metodicky na sebe navazují.

Témata jednotlivých týdnů
I. týden - Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
II. týden - Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
III. týden - Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
IV. týden - Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce
Kdo již absolvoval I. týden může nastoupit do dalších týdnů.

Exercicie - duchovní cvičení se řídí přibližně tímto denním časovým rozvrhem:
6:45 Ranní modlitba
7:00 Mše svatá
7:45 Snídaně
8:45 První úvaha (promluva, rozjímání)
10:45 Druhá úvaha
12:00 Oběd
15:00 Třetí úvaha
17:00 Čtvrtá úvaha
18:00 Večeře
19:00 Sv. růženec v basilice
19:45 Konference, dotazy, pohovory
21:30 Noční klid
Zachovej mlčení, aby člověk nepřeslechl to, co Ti chce říct dobrý Pán Bůh.
Zachovej mlčení a neruš mluvením ty, kdo jsou ochotni v tichu rozjímat.

... a již začínají posvátné exercicie se spasitelným mlčením, kajícími slzami a zbožnými úmysly a procítěnými promluvami. Není krásnějšího a vhodnějšího místa pro duchovní cvičení jako hora Hostýn. Srdečné prostředí, radost duše i očí, plic i čela, které nechalo všechny starosti bůhví jak daleko a hluboko pod horou a nade vše bezprostřední blízkost Mariina, s níž si můžeš nerušeně pohovořiti ráno, za poledne i večer. Ve volné chvíli sleduješ trpícího Spasitele na křížové cestě a pokaždé v nitru si skládáš svá rozjímání podle rozpoložení a potřeb své duše pod zorným úhlem poslední meditace exercitátora......