TACHOVSKÝ VARHANNÍ KURZ

TACHOVSKÝ VARHANNÍ KURZ


Varhanní kurzy pro chrámové varhaníky - začátečníky a mírně pokročilé - se konají v Tachově pravidelně od roku 2005. Jejich iniciátorem byl pan Bohuslav Korejs (tehdy regenschori v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze) ve spolupráci s Janou Vokatou (regenschori v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově). B. Korejs byl mnoho let také hlavním lektorem a sbormistrem kurzů, později ho vystřídal pan Radek Rejšek (varhaník, hráč na zvonohru, hudební skladatel a profesor Konzervatoře v Českých Budějovicích). Praktickou i teoretickou část (bližší informace v pozvánkách na kurzy) vedou lektoři Pavla Jůzová (býv. členka Týnské scholy) a Jan Steyer (dirigent, varhaník, pedagog Pedagogické fakulty v Praze). Týdenního kurzu, konaného vždy ve druhé polovině srpna, se zúčastňuje přibližně 15 - 20 varhaníků z celé republiky.

Tachovský varhanní kurz 2024 

19. - 24. srpna

      Římskokatolická farnost Tachov ve spolupráci s časopisem Varhaník Vás srdečně zve na

Varhanní kurz 2024

Termín konání: pondělí 19. - sobota 24. srpna 2024

Pro koho je kurz vhodný?

Pro varhaníky, kteří:

  • hrají (nebo začínají hrát) při bohoslužbách a chtějí se zdokonalit ve hře na varhany, ve zpěvu a schopnosti výběru vhodné hudby pro liturgii
  • chtějí rozšířit své znalosti hudební teorie, naučit se základům varhanní improvizace
  • chtějí se setkat a podělit o své zkušenosti se svými kolegy varhaníky
  • výdaje na kurz hrazeny pouze z příspěvků účastníků)

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie a farní sál v Tachově

Náplň kurzů: příprava varhaníků pro liturgické hraní a zpěv

- výuka intonace, hudební teorie, harmonie apod.

- výuka varh. improvizace, doprovodů liturg. zpěvů, techniky varh.hry

- základy organologie (nauka o varhanách, údržba nástroje apod.)

Lektoři: Jan Steyer (sbormistr, pedagog)

Pavla Jůzová

Jana Vokatá (regenschori chrámu Nanebevzetí P. Marie v Tachově,

učitelka ZUŠ)

Radek Rejšek (hudební skladatel a režisér, pedagog Konzervatoře v Čes. Budějovicích)

Místo ubytování: fara ve Starém Sedlišti (asi 10 km od Tachova)

- ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích - max. 20 lůžek

- soc. zařízení společné (sprchy, toalety - na patře)

Stravování: každý si zajišťuje sám (dobře vybavená kuchyně v místě ubytování)

obědy - restaurace v Tachově -dle vlast.výběru

Cena: ubytování : 360,- Kč (osoba za noc)

kurzovné: dobrovolný příspěvek dle individuálních možností

Přihlášky: e-mail: janavokata@atlas.cz (případně na tel.: 737 839 108)

Přihlášky zašlete prosím nejpozději do konce července 2024, ale čím dříve, tím lépe (pak už nemusí být volné místo

Uveďte své jméno a kontakt na Vás (adresu, e-mail a telefon)

. Na setkání s Vámi se těší Jana Vokatá a ostatní lektoři

Ohlédnutí za Tachovským varhanním kurzem 2023

Tachovský varhanní kurz 2023

Týdenní varhanní kurz v Tachově se konal – jako každým rokem od roku 2005 - v měsíci srpnu, tentokrát od pondělí 21. do soboty 26. srpna.

A také jako každým jiným rokem se ho zúčastnili varhaníci z různých diecézí, tentokrát v počtu 14.

Pro přehled: 7 – Pražská diecéze

4 – Plzeňská diecéze

1 – Českobudějovická diecéze

1 - Litoměřická diecéze

1 – Královéhradecká diecéze

Věkové kategorie: 3 – pod 20 let

5 – 40 až 50 let

6 – nad 50 let

Co se týče programu kurzu, probíhal dle – již tradičního – rozvrhu: v dopoledních hodinách probíhala výuka základů techniky varhanní hry pod vedením Jany Vokaté a improvizace pod ved. Jana Steyera (v kostele u varhan Rieger 1929 – mj. velmi pěkný nástroj) a současně výuka hudební teorie pod ved. Radka Rejška (včetně základů harmonie, kontrapunktu atp.) ve farním sále.

Po polední pauze pokračovala ještě výuka improvizace a pro zájemce individuální hodiny hry varhanní literatury, při jejichž vedení vypomáhal nový pomocný lektor – varhaník ze sousedního Bavorska (Tirschenreuth, Plössberg) Florian Löw. Souběžně probíhaly v sále fary hodiny intonace a liturgiky pod ved. Pavly Jůzové. Později odpoledne se konaly zkoušky sboru (složeného ze všech frekventantů i lektorů) pod vedením Jana Steyera.

Během celého dne měli varhaníci možnost cvičit na vzácný starý nástroj z dílny slavných tachovských varhanářů rodiny Gartnerů v kostele sv. Máří Magdaleny – bývalý klášterní kostel, dnes sloužící Pravoslavné církvi – u Muzea v Tachově. A také byly k dispozici varhany Rieger, pokud na nich právě neprobíhala výuka.

Zpestřením letošního kurzu byla návštěva varhanářské dílny Marka Vorlíčka u Domažlic, což bylo pro všechny zúčastněné velmi zajímavé. Pan Vorlíček restauruje staré varhany z různých míst naší země. Leckdy nástroje opravdu pozoruhodné. Po prohlídce několika obrovských dílen s rozebranými nástroji (všude nejrůznější píšťaly, různé truhlářské a jiné stroje, dřevo, nový měch do varhan, vykuchané varhanní skříně – svět jakoby sám pro sebe) následovala ještě prohlídka varhan v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích. Návštěva u pana Vorlíčka byla završena v restauraci v městském pivovaru, kam všechny zúčastněné pan varhanář pozval na večeři. Díky panu Vorlíčkovi za toto krásné a pro varhaníky velmi přínosné odpoledne!

Dalším zpestřením programu byla čtvrteční přednáška P.Mgr. Mag. Christiana Pšeničky (O.Praem.), řeholního kněze ze Strahovského kláštera, odborníka na liturgickou hudbu v Katolické církvi. Jeho znalosti a postřehy jistě rozšířily obzor všem zúčastněným a inspirují nadále k oživení a obohacení jejich působení ve svých farnostech. Pro příklad jedna z myšlenek: hudba je opravdu součást liturgie, ne nějaký "přívěsek" nebo ozdoba. Hudba spoluvytváří liturgii. Poděkování tedy patří i pateru Pšeničkovi za návštěvu a moudrá slova!

Na závěr kurzů, jako každý rok, se všichni zúčastnili páteční večerní mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově, kde kurzy vlastně probíhají.

Hudební doprovod zajistil Jan Steyer se "svým" sborem a hrou na varhany, dále Radek Rejšek hrou na trubku a někteří z frekventantů doprovodem písní, žalmů či sólovou hrou na varhany.

A ke kurzům patří též již tradičně závěrečný táborák s opékáním buřtů u bývalé fary ve Starém Sedlišti, kde jsou účastníci ubytováni. Nechybí zde ani hudba – tentokrát s kytarou a zpěvem, a sklenka dobrého vína či piva a dobrá nálada a zábava.

Oficiální zakončení kurzu s předáváním účastnických listů frekventantům a s poděkováním lektorům pak proběhlo v sobotu dopoledne v sále fary v Tachově.

Na závěr chci poděkovat:

  • všem zúčastněným za účast a spolupráci
  • všem lektorům za výuku a výborné vedení celého kurzu
  • panu faráři pateru Václavu Vojtíškovi za umožnění konání kurzu v prostorách fary a kostela

A úplně na závěr stručného popisu kurzu: opět vládla dobrá přátelská atmosféra, opět se tu cítili všichni zúčastnění viditelně dobře a odjížděli do svých farností obohaceni o mnohá poznání a dovednosti a opět mohu za sebe upřímně říci:

TOTO JE DÍLO POŽEHNANÉ, BOHU DÍKY!

Jana Vokatá (varhanice v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

jedna z lektorů a organizátorů Tachovského varhanního kurzu)