MODLIDBY

MODLITBY

Během staletí byly zaznamenány v katolické církvi různé modlitby. Některé se zalíbily a zůstaly v povědomí celá staletí. Existují modlitby, které se převzaly z Bible. Zde uvadíme dnes nejčastěji používané modlitby.

Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Sláva Nejsvětější Trojici
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba Páně (Modlitba, kterou odkázal Ježíš Kristus)
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zdrávas Maria (Andělské pozdravení)
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší.

Desátek modlitby růžence
Nejprve modlitba Páně a následuje "Zdrávas Maria". Při modlitbě desátku růžence se modlí "Zdrávas Maria" až ke slovu "Ježíš", za které se vloží jedno z níže uvedených tajemství Ježíšova života. Dokončí se modlitba "Zdrávas Maria. Takto se v desátku opakuje modlitba Zdrávas Maria desetkrát. Po skončení desátého opakování Zdrávas Maria následuje modlitba "Sláva Otci".

Tajemství Ježíšova života
(tajemství radosti)
který byl z Ducha svatého počat
který Alžbětu navštívil
který se v Betlémě narodil
který byl v chrámě obětován
který byl v chrámě nalezen
(tajemství světla)
který byl pokřtěn v Jordánu
který zjevil v Káně svou božskou moc
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
který na hoře proměnění zjevil svou slávu
který ustanovil Eucharistii
(tajemství bolesti)
který se pro nás krví potil
který byl pro nás bičován
který byl pro nás trním korunován
který pro nás nesl těžký kříž
který byl pro nás ukřižován
(tajemství slávy)
který z mrtvých vstal
který na nebe vstoupil
který Ducha svatého seslal
který tě, Panno, do nebe vzal
který tě v nebi korunoval

Fatimský dodatek
Po každém "Sláva Otci" se v desátku růžence modlí tzv. Fatimský dodatek
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Dokončení modlitby růžence
Na závěr celého růžence (všech pěti desátků) se přidává modlitba "Zdrávas, Královno"

Zdrávas Královno
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství; živote, sladkosti, a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy; k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči; a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž; ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Závěrečná modlitba růžence
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavenné Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vyznání víry (apoštolské)
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Vyznání víry (nicejsko-cařihradské vyznání víry )
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

Vzývání Ducha svatého
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; - a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.

K Andělu Božímu (anděli strážnému)
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.

K archandělovi Michaelovi
Svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji. Buď nám záštitou proti ďáblově zlobě a jeho úkladům. Ať ho Bůh pokárá, pokorně prosíme, a ty kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí satana a jiné zlé duchy, kteří obcházejí světem ke zkáze duší, do pekelné propasti.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
- a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas, Maria ...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
- ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria ...
A Slovo se stalo tělem (úklona)
- a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria ...
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
- aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
ve velikonoční době se modlíme místo modlitby "Anděl Páně" modlitbu "Raduj se, Královno nebeská":
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja:
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja:
u něho za nás oroduj, aleluja.
Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
- neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.

Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Mariin chvalozpěv - Magificat
Velebí - má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, - neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit - všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. - Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení - k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, - rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu - a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi - a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, - pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, - Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Chvalozpěv Bože, tebe chválíme
Bože, tebe chválíme, - tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, - oslavuje celá země.
Všichni andělé, - cherubové i serafové,
všechny mocné nebeské zástupy - bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý, - Pán, Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země - tvé vznešené slávy.
Oslavuje tě - sbor tvých apoštolů,
chválí tě - velký počet proroků,
vydává o tobě svědectví - zástup mučedníků
a po celém světě - vyznává tě tvá církev:
neskonale velebný, - všemohoucí Otče,
úctyhodný Synu Boží, - pravý a jediný,
božský Utěšiteli, - Duchu svatý.
Kriste, Králi slávy, - tys od věků Syn Boha Otce;
abys člověka vykoupil, - stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
zlomil jsi osten smrti - a otevřel věřícím nebe;
sedíš po Otcově pravici - a máš účast na jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit, - a proto tě prosíme:
přispěj na pomoc svým služebníkům, - vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
dej, ať se radují s tvými svatými - ve věčné slávě.
Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, - veď ho a stále pozvedej.
Každý den tě budeme velebit - a chválit tvé jméno po všechny věky.
Pomáhej nám i dnes, - ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane, - smiluj se nad námi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství, - jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se utíkáme, - ať nejsme zahanbeni navěky.

Modlitba velebení Boha, úctění Matky Boží a svatého Josefa
Buď veleben Bůh.
Buď velebeno jeho svaté Jméno.
Buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.
Buď velebeno jméno Ježíš.
Buď velebeno jeho přesvaté Srdce.
Buď velebena jeho předrahá Krev.
Buď veleben Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní.
Buď veleben Duch svatý Utěšitel.
Buď oslavena přesvatá Bohorodička Maria.
Buď velebeno její svaté a neposkvrněné Početí.
Buď velebeno její slavné Nanebevzetí.
Buď uctěno jméno Marie, Panny a Matky.
Buď uctěn svatý Josef, její přečistý snoubenec.
Buď veleben Bůh ve svých andělích a ve svých svatých.

Zachariášův chvalozpěv
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele - neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele - z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna - ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, - z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci / rozpomenul se na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje / abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel - zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, - neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy - v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, - s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, - a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Modlitba posvěcení života
Duše Kristova, posvěť mě.  Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.  Vodo z boku Kristova, obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od tebe. Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k tobě, abych tě s tvými svatými chválil navěky. Amen