MAJETKOVÉ NAROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI

 • zabavený majetek byl oceněn na hodnotu 134 mld.Kč
 • restituce - naturální (ocenění ve výši75 mld.Kč) , finanční náhrada ve výši 59 mld Kč (katolická církev -
 • dieceze,řády a kongregace - 47,2 mld.Kč
 • finanční náhrada v žádném případě nemůže destabilizovat státní rozpočet, neboť výdaje ve výši 1,97 mld
 • Kč představují cca 0,17%
 • plánovaných rozpočtových výdajů
 • přechod na samofinancování - po dobu přechodného období 17 let bude vyplácen příspěvek (3 roky
 • fixace, 4-17 rok meziroční pokles o 5%) (ne všechen majetek bude hned generovat zisk).
 • hodnota majetku, který zůstane v rukou státu, je mnohem vyšší než finanční náhrada, která z něj bude
 • postupně vyplácena

            Rozdílná částka: 168,6 miliard. Suma je vyšší, než jakou stát vrací a splácí

 • z celkového objemu restitucí vyplacených lidem i organizacím od roku 1989( tedy z 2,5 bilionu Kč) tvoří církevní vyrovnání 134 miliard t.j.5%. Celková plocha lesů a polností, které církev nakonec bude vlastnit jsou 4% z celkové výměry v naší vlasti.
 • církev nebude odkázána na prostředky daňových poplatníků, církev bude materiálně nezávislá.
 • Majetek bude využit ke službě celé společnosti - k podpoře vzdělávání, kultury a v neposlední řadě
 • k pomoci potřebným. Jen například:
 • Charita a diakonie jsou dvě největší neziskové organizace v sociální i zdravotnické oblasti v ČR, ročně pomohou desítkám tisíc občanů v obtížné situaci.
 • Domovy sociální péče se starají všestranně o seniory.
 • Školy zřízené našimi církvemi a náboženskými společnostmi, se řadí k těm nejkvalitnějším v zemi.
 • Organizace zaměřené na volný čas mládeže vychovávají k zodpovědnému přístupu k životu.
 • Naše chrámy, kostely, kláštery či synagogy a další církevní a náboženské památky jsou nejen součástí české národní identity a kultury, ale jako cíl putování mnohých návštěvníků z celého světa představují pro státní rozpočet zásadní přínos atd.
 • Pokud by se přistoupilo pouze k naturální restituci podle zákona o půdě, majetek by získala v podstatě pouze římskokatolická církev (98% majetku). Ostatní církve a náboženské společnosti by tímto procesem takřka žádný majetek nezískaly a musely by nadále zůstat závislé na financování ze státního rozpočtu.
 • Naproti tomu návrh zákona o majetkovém vyrovnání počítá s rozdělením finanční náhrady jak pro Římskokatolickou církev, tak pro ostatní církve a náboženské společnosti. Tímto je zajištěna hospodářská nezávislost všech církví a náboženských společností.