Seznam poutí a slavností na rok 2019 v Tachově a okolí

Změna programu vyhrazena. Ke společným oslavám Boha a svatých srdečně zve P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář, Římskokatolická farnost Tachov

20.1.2019 neděle 8.00hod. Staré Sedliště - poutní mše svatá na faře ve farní kapli zasvěcené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů

6.7.2019 sobota 10.00hod. - Staré Sedliště - německá mše svatá ke cti svatého Prokopa při příležitosti setkání s německými rodáky

7.7.2019 Neděle 8.00 hod.- Staré Sedliště - poutní mše svatá ke cti svatého Prokopa

27.7.2019 Sobota 11.00 hod.- Částkov - poutní mše svatá ke cti svaté Anny

27.7.2019 sobota 15.00hod. Lesní kaple Zadní Milíře - poutní mše svatá ke cti svaté Anny

18.8.2019 Neděle 10.00 hod.- Tachov - slavná poutní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté - hlavní celebrant Mons. ThLic. Krzysztof Stanislaw Dedek, generální vikář plzeňské diecéze

28.9.2019 sobota - Tachov - Svatováclavské slavnosti - 10.00hod. Slavná mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie

8.12.2019 Neděle 14.00 hod.- Tisová - poutní mše svatá ke cti svatého Mikuláše

Farní poutní zájezdy plánované na rok 2019

První sobota v měsíci květnu 4.5.2019

Pouť do Stříbra k Panně Marii plačící.

V kostele Všech svatých v 16.00hod. modlitba růžence, modlitba Loretánských litanií a mše svatá u obrazu plačící Madony. Připojíme se k místním farníkům a k panu faráři P. Jiřímu Hájkovi, který touto formou uctívá ochránkyni města Stříbra a celého přilehlého kraje. Ve večerních hodinách návrat do Tachova. Krátká a nenáročná pouť vhodná i pro méně pohyblivé poutníky omezené tělesnými neduhy.

13.června - čtvrtek

Pouť do Borské Lorety. V 18.00hod. Mše svatá v Chýši Panny Marie, následuje procesí v malých přilehlých ambitech Lorety a na závěr litanie k Panně Marii. Pomůžeme k oživení tohoto poutního místa a uctíme Pannu Marii Fatimskou, jejíž dosah je patrný po celém světě. Též krátká a nenáročná pouť , vhodná i pro fyzicky omezené poutníky.

Oba farní poutní zájezdy jsou zdarma. Účastníci nic neplatí, jen je potřeba se přihlásit a projevit zájem. Zájemci, hlašte se v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově před nebo po bohoslužbách.

Za Římskokatolickou farnost Tachov P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář a okrskový vikář